top of page

JOURNAL ARTICLES

"give findings a chance"

2024

109. Qiong Chang, Xin Xu, Aolong Zha, Meng Joo Er, and Yun Li*, “TinyStereo: A Tiny Coarse-to-Fine for vision-based Depth Estimation on Embedded GPUs”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, in submission (2024).

108. Sai Jiang*, Lichao Peng, Longfei Li, Qinyong Dai, Mengjiao Pei, Chaoran Wu, Jian Su, Ding Gu, Han Zhang, Huafei Guo*, Jianhua Qiu, and Yun Li*​, "Task-Adaptive Neuromorphic Computing Using Reconfigurable Organic Neuristors with Tunable Plasticity and Logic-in-Memory Operations", Journal of Physical Chemistry Letters,  15, 2301–2310 (2024).

107. Longfei Li, Qinyong Dai, Yating Li, Mengjiao Pei, Minoru Osada*, and Yun Li*, "Autonomous Light Intensity Adaptation in an Energy-Efficient Retinomorphic Organic Ferroelectric Neuristor", Advanced Optical Materials, in press (2024).

 

2023

106. Yating Li, Jiacheng Xie, Li Sun, Junpeng Zeng, Liqi Zhou, Ziqian Hao, Lijia Pan, Jiandong Ye, Peng Wang, Yun Li*, Jian-Bin Xu, Yi Shi*, Xinran Wang, and Daowei He*, "Monolayer organic crystals for ultrahigh performance molecular diodes", Advanced Science, 11, 2305100 (2023).

105. Xu Chen, Jianhang Guo, Lichao Peng, Qijing Wang, Sai Jiang*, and Yun Li*, "Charge transport in organic field-effect transistors", Materials Today Electronics, 6, 100077 (2023).

​104. Ziqian Hao, Jun Qian, Yating Li, Qinyong Dai, Longfei Li, Jiacheng Xie, Li Sun, Xiaomu Wang, Xinran Wang, Yi Shi*, and Yun Li*, "Inkjet-printed, wafer-scale organic Schottky-gate transistors towards single-battery- driven integrated logic", Advanced Electronic Materials, 10, 2300395 (2023).

103. Mengjiao Pei, Ying Zhu, Siyao Liu, Hangyuan Cui, Yating Li, Yang Yan, Yun Li*, Changjin Wan*, and Qing Wan*, "Power-Efficient Multisensory Reservoir Computing Based on Zr-doped HfO2 Memcapacitive Synapse Arrays", Advanced Materials, 35, 2305609 (2023).

102. Sai Jiang*, Lichao Peng, Ziqian Hao, Xiaosong Du, Jianhui Gu, Jian Su, Huafei Guo, Ding Gu, Han Zhang, Qijing Wang, Jianhua Qiu, and Yun Li*, "Self-powered organic optoelectronic synapses with binarized weights for noise-suppressed visual perception and high-robustness inference", ACS Applied Electronic Materials, 5, 4915–4924 (2023).

101. Qinyong Dai, Mengjiao Pei, Jianhang Guo, Qijing Wang, Ziqian Hao, Hengyuan Wang, Yating Li, Longfei Li, Kuakua Lu, Yang Yan, Yi Shi*, and Yun Li*, "Integration of Image Preprocessing and Recognition Functions in an Optoelectronic Coupling Organic Ferroelectric Retinomorphic Neuristor", Materials Horizons, 10, 3061 (2023).

100. Hongkai Ning, Zhihao Yu, Qingtian Zhang, Hengdi Wen, Bin Gao, Yun Mao, Yuankun Li, Ying Zhou, Yue Zhou, Jiewei Chen, Lei Liu, Wenfeng Wang, Taotao Li, Yating Li, Wanqing Meng, Weisheng Li, Yun Li, Hao Qiu, Yi Shi, Yang Chai, Huaqiang Wu, and Xinran Wang, "An in-memory computing architecture based on a duplex two-dimensional material structure for in situ machine learning", Nature Nanotechnology, 18, 493 (2023).  

99. Qiong Chang*, Xiang Li, Yun Li*, and Jun Miyazaki, "Multi-directional Sobel operator kernel on GPUs", Journal of Parallel and Distributed Computing, 177, 160-170 (2023).

98.  Longfei Li, Qijing Wang, Mengjiao Pei, Hengyuan Wang, Jianhang Guo, Ziqian Hao, Yating Li, Qinyong Dai, Kuakua Lu, and Yun Li*, "Integration of neuromorphic and reconfigurable logic-in-memory operations in an electrolyte-manipulated ferroelectric organic neuristor", Advanced Intelligent Systems, 5, 2200434 (2023).

97. Qiong Chang*, Xiang Li, Xin Xu, Xin Liu, Yun Li, and Jun Miyazaki, "StereoVAE: A lightweight stereo matching system through embedded GPUs", IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) (2023).

96. Sai Jiang, Lichao Peng, Xiaosong Du, Qinyong Dai, Jianhang Guo, Jianhui Gu, Jian Su, Ding Gu, Qijing Wang, Huafei Guo, Jianhua Qiu, and Yun Li*, "Large-area monolayer n-type molecular semiconductors with improved thermal stability and charge injection", Chinese Physics Letters, 40, 038101 (2023).

95. Kuakua Lu, Longfei Li, Sai Jiang, Chen Xu, Qiong Chang*, Yi Shi*, and Yun Li*, "Advanced bioinspired organic sensors for future-oriented intelligent applications", Advanced Sensor Research, 2, 2200066 (2023).

94. Junpeng Zeng, Daowei He,* Jingsi Qiao,* Yating Li, Li Sun, Weisheng Li,  Jiacheng Xie, Si Gao, Lijia Pan, Peng Wang, Yong Xu, Yun Li, Hao Qiu, Yi Shi, Jian-Bin Xu, Wei Ji, and Xinran Wang*, "Ultralow contact resistance in organic transistors via orbital hybridization", Nature Communications, 14, 324 (2023).

2022

93. Yan Cheng, Chong Li, Jiean Li, Tianyu Li, Yuqiong Sun, Jing Zhang, Feiyu Wang, Yun Li, Yi Shi*, and Lijia Pan*, "Highly-Sensitive, Flexible, and Self-Powered UV Photodetectors based on Perovskites Cs3Cu2I5/ PEDOT: PSS Heterostructure", IEEE Electron Device Letters, 43, 2137-2140 (2022).

92. Hengyuan Wang, Sai Jiang, Ziqian Hao, Xin Xu, Mengjiao Pei, Jianhang Guo, Qijing Wang*, Yating Li, Jiaming Chen, Jun Xu, Xinran Wang, Junzhuan Wang, Yi Shi*, and Yun Li*, "Molecular-Layer-Defined Asymmetric Schottky Contacts in Organic Planar Diodes for Self-Powered Optoelectronic Synapses", Journal of Physical Chemistry Letters, 13, 2338 (2022).

91. Ziqian Hao, Yang Yan, Yi Shi, and Yun Li*, "Emerging Logic Devices beyond CMOS", Journal of Physical Chemistry Letters, 13, 1914 (2022).

90. Ziqian Hao, Hengyuan Wang, Sai Jiang, Jun Qian, Xin Xu, Yating Li, Mengjiao Pei, Bowen Zhang, Jianhang Guo, Huijuan Zhao, Jiaming Chen, Yunfang Tong, Jianpu Wang, Xinran Wang, Yi Shi*, and Yun Li*, "Retina-inspired self-powered artificial optoelectronic synapses with selective detection in organic asymmetric heterojunctions", Advanced Science, 9, 2103494 (2022). (AdvancedScienceNews报道)

89. Sai Jiang*, Qinyong Dai, Jianhang Guo,  and Yun Li*, "In-situ/operando characterization techniques for organic semiconductors and devices", Journal of Semiconductors, 43, 041101 (2022).

2021

88. Shizan Zou, Hengyuan Wang, Jianhang Guo, Sai Jiang, Ziqian Hao, Mengjiao Pei, Xin Xu, Yating Li, Jiaming Chen, Junzhuan Wang, and Yun Li*, "Asymmetric electrode geometry induced photovoltaic behavior for self-powered organic artificial synapses", Flexible and Printed Electronics, 6, 044009 (2021).

87. Mengjiao Pei, Changjin Wan, Qiong Chang, Jianhang Guo, Sai Jiang, Bowen Zhang, Xinran Wang, Yi Shi*, and Yun Li*, "A Smarter Pavlovian Dog with Optically Modulated Associative Learning in an Organic Ferroelectric Neuromem", Research, 2021, 9820502 (2021). (“更聪明的巴甫洛夫狗”  “Research科学研究”报道  “蔻享学术”报道)

86. Jun Qian, Yilong Luan, Minsung Kim, KaiMing Ho, Yi Shi, CaiZhang Wang*, Yun Li*, and Zhe Fei*, "Nonequilibrium phonon tuning and mapping in few-layer graphene with infrared nanoscopy", Physical Review B, 103, L201407 (2021).

85. Mengjiao Pei, Jianhang Guo, Bowen Zhang, Hengyuan Wang, Yanbo Zhu, Qijing Wang, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi, and Yun Li*, "Splitting charge injection for ultrahigh on/off ratio in floating-metal-gated planar organic ferroelectric memory", Materials Today Energy, 21, 100711 (2021). (“研之成理”报道)

84. 裴梦皎, 李雅婷, 鲁姱姱, 张博睿, 王杭之, 李昀*, 施毅*,《“薄膜即是界面,界面即是薄膜”:二维有机半导体晶体的研究进展》(The Interface-Like Films: A Review of 2D Organic Semiconducting Crystals), 物理学进展, 41, 1-38 (2021).下载 download

2020

83. Shu Ying, Zhong Ma, Zhou Zhou, Ruowen Tao, Ke Yan, Ming Xin, Yun Li, Lijia Pan*, and Yi Shi, "Device based on Polymer Schottky Junctions and their Applications: A Review", IEEE Access, 8, 189646-189660. (2020)

82. Qijing Wang, Sai Jiang, Yi Shi* and Yun Li*, "Effect of Access Resistance on Experimentally Measured Temperature-Carrier Mobility Dependence in High-Crystalline DNTT-Based Transistors", Materials Advances, 1, 1799-1804 (2020).

81. Yiwei Duan, Jianhang Guo, Jun Qian, Sai Jiang, Chengdong Yang, Hengyuan Wang, Qijing Wang, Yi Shi*, and Yun Li*, "Patterning 2D Organic Crystalline Semiconductors via Thermally Induced Self-Assembly", Advanced Electronic Materials, 2000438 (2020).

80. Sai Jiang, Qijing Wang, Jun Qian, Jianhang Guo, Yiwei Duan, Hengyuan Wang, Yi Shi*, and Yun Li*, "Molecular Layer-Defined Transition of Carrier Distribution and Correlation with Transport in Organic Crystalline Semiconductors", ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 26267–26275 (2020).

79. Sai Jiang, Jun Qian, Qijing Wang, Yiwei Duan, Jianhang Guo, Bowen Zhang, Huabin Sun, Xinran Wang, Chuan Liu*, Yi Shi*, and Yun Li*, "Probing Coulomb Interactions on Charge Transport in Few-layer Organic Crystalline Semiconductors by the Gated van der Pauw Method", Advanced Electronic Materials, 2000136 (2020).

78. Chengdong Yang, Jun Qian, Sai Jiang, Hengyuan Wang, Qijing Wang, Qing Wan, Paddy Kwok Leung Chan*, Yi Shi*, and Yun Li*, "An optically modulated organic Schottky-barrier planar diode-based artificial synapse", Advanced Optical Materials, 2000153 (2020).

​77. Qijing Wang, Emilio J. Juarez-Perez, Sai Jiang, Mingfei Xiao, Jun Qian, Eun-Sol Shin, Yong-Young Noh, Yabing Qi*, Yi Shi*, and Yun Li*, "Approaching isotropic transfer integrals in crystalline organic semiconductors", Physical Review Materials, 4, 044604 (2020).

76. Jianhang Guo, Sai Jiang, Mengjiao Pei, Yanling Xiao, Bowen Zhang, Qijing Wang, Ying Zhu, Hengyuan Wang, Jiansheng Jie, Xinran Wang, Yi Shi, and Yun Li*, "Few-Layer Organic Crystalline van der Waals Heterojunctions for Ultrafast UV Phototransistors", Advanced Electronic Materials, 2000062, (2020).

75. Mengjiao Pei, Jianhang Guo, Bowen Zhang, Sai Jiang, Ziqian Hao, Xin Xu, and Yun Li*, "Semiconductor/dielectric interface in organic field-effect transistors: charge transport, interfacial effects, and perspectives with 2D molecular crystals", Advances in Physics: X, 5, 1747945 (2020).

74. Qijing Wang, Sai Jiang, Bowen Zhang, Eun-Sol Shin, Yong-Young Noh, Yong Xu*, Yi Shi*, and Yun Li*, "Role of Schottky Barrier and Access Resistance in Organic Field-Effect Transistors", the Journal of Physical Chemistry Letters, 11, 1466-1472 (2020).

73. Bowen Zhang, Qijing Wang*, Jianhang Guo, Mengjiao Pei, Hengyuan Wang, Sai Jiang, Eun-Sol Shin, Yong-Young Noh, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi, and Yun Li*, "Solution-processed organic single-crystalline semiconductors with fence-like shape via ultrasound concussion", Journal of Materials Chemistry C, 8, 2589-2593 (2020).

72. Yiwei Duan, Bowen Zhang, Shizan Zou, Chuqi Fang, Qijing Wang, Yi Shi, and Yun Li*, "Low-power-consumption organic field-effect transistors", Journal of Physics: Materials, 3, 014009 (2020).

2019

71. Yong Xu*, Yun Li, Songlin Li, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Wenwu Li, Yen-Fu Lin, Huabin Sun*, Jing Wan*, Xinran Wang, Yufeng Guo*, Yi Shi, and Yong-Young Noh*, "Precise Extraction of Charge Carrier Mobility for Organic Transistors", Advanced Functional Materials, 30, 1904508 (2019).

70. Mengjiao Pei, Jun Qian, Sai Jiang, Jianhang Guo, Chengdong Yang, Danfeng Pan, Qijing Wang*, Xinran Wang, Yi Shi, and Yun Li*, "pJ-Level Energy-Consuming, Low-Voltage Ferroelectric Organic Field-Effect Transistor Memories", the Journal of Physical Chemistry Letters, 10, 2335–2340 (2019).

69. Fuhua Dai, XuYing Liu, Tengzhou Yang, Jun Qian, Yun Li, Yang Gao, Pan Xiong, Hai Ou, Jin Wu, Masayuki Kanehara, Takeo Minari, and Chuan Liu*, "Fabrication of Two-Dimensional Crystalline Organic Films by Tilted Spin Coating for High-Performance Organic Field-Effect Transistors", ACS Applied Materials & Interfaces, 11, 7226–7234 (2019).

68. Chengdong Yang, Jun Qian, Qijing Wang, Sai Jiang, Yiwei Duan, Hengyuan Wang, and Yun Li*, "Additive-Assisted "Silver-Wire-Gap" Process for N-Type 2D Organic Crystalline Films", Organic Electronics, 68, 176-181 (2019).

67. Zhong Ma, Sheng Li, Huiting Wang, Wen Cheng, Yun Li, Lijia Pan*, and Yi Shi*, "Advanced Electronic Skin Devices for Healthcare Applications", Journal of Materials Chemistry B, 7, 173-197 (2019).

66. Jun Qian, Sai Jiang, Songlin Li, Xinran Wang, Yi Shi, and Yun Li*, "Solution-Processed 2D Molecular Crystals: Fabrication Techniques, Transistor Applications, and Physics", Advanced Materials Technologies, 4, 1800182 (2019).

65. Hengyuan Wang, Qijing Wang*, and Yun Li*, "Two-dimensional Organic Materials and Their Electronic Applications", Chemistry Letters, 48, 14-21 (2019). ​

 

2018

64. Qijing Wang, Emilio J. Juarez-Perez, Sai Jiang, Longbin Qiu, Luis K. Ono, Toshio Sasaki, Xinran Wang, Yi Shi, Youdou Zheng, Yabing Qi*, and Yun Li*, "Spin-Coated Crystalline Molecular Monolayers for Performance Enhancement in Organic Field-Effect Transistors", the Journal of Physical Chemistry Letters, 9, 1318-1323 (2018).

63. Qijing Wang, Sai Jiang, Longbin Qiu, Jun Qian, Louis Ono, Matthew Leyden, Xinran Wang, Yi Shi*, Youdou Zheng, Yabing Qi*, and Yun Li*, "Interfacial Flat-lying Molecular Monolayers for Performance Enhancement in Organic Field-Effect Transistors", ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 22513–22519 (2018).

62. Jun Qian, Sai Jiang, Qijing Wang, Shushu Zheng, Shuya Guo, Chang Yi, Jianpu Wang,  Xinran Wang, Kazuhito Tsukaogshi*,  Yi Shi*, and Yun Li*, "Unveiling the piezoelectric nature of polar α-phase P(VDF-TrFE) at quasi-two-dimensional limit", Scientific Reports, 8, 532 (2018).

61. Wen Cheng, Jun Wang, Zhong Ma, Ke Yan, Yunmu Wang, Huiting Wang, Sheng Li, Yun Li, Lijia Pan*, and Yi Shi, "Flexible Pressure Sensor with High Sensitivity and Low Hysteresis Based on a Hierarchically Microstructured Electrode", IEEE Electron Device Letters, 39, 288-291 (2018).

60. Jun Li*, Zhaoshun Gao*, Xiaoxing Ke*, Yangyang Lv, Huili Zhang, Wei Chen, Wanghao Tian, Hancong Sun, Sai Jiang, Xianjing Zhou, Tingting Zuo, Liye Xiao, Manling Sui, Shengfu Tong, Daiming Tang, Bo Da, Kazunari Yamaura, Xuecou Tu, Yun Li, Yi Shi, Jian Chen, Biaobing Jin, Lin Kang, Weiwei Xu, Huabing Wang, and Peiheng Wu, "Growth of Black Phosphorus Nanobelts and Microbelts", Small, 14, 1702501, (2018).

59. Jun Qian, Sai Jiang, Qijing Wang, Chengdong Yang, Yiwei Duan, Hengyuan Wang, Jianhang Guo, Yi Shi, and Yun Li*, "Temperature dependence of piezo- and ferroelectricity in ultrathin P(VDF-TrFE) films", RSC Advances, 8, 29164-29171 (2018).

58. Sai Jiang, Jun Qian, Yiwei Duan, Hengyuan Wang, Jianhang Guo, Yu Guo, Xinyi Liu, Qijing Wang*, Yi Shi, and Yun Li*, "Millimeter-Sized Two-Dimensional Molecular Crystalline Semiconductors with Precisely Defined Molecular Layers via Interfacial-Interaction-Modulated Self-Assembly", the Journal of Physical Chemistry Letters, 9, 6755-6760 (2018).

 

 

2017

57. Chuan Liu, Xuying Liu, Yong Xu, Huabin Sun, Yun Li, Yi Shi, Michael V. Lee, Toshikazu Yamada, Tatsuo Hasegawa, Yong-Young Noh*, and Takeo Minari*, "Generating One-Dimensional Micro- or Nano-structures with In-Plane Alignment by Vapor-Driven Wetting Kinetics", Materials Horizons, 4, 259 (2017).

56. Qijing Wang, Sai Jiang, Jun Qian, Lei Song, Lei Zhang, Yujia Zhang, Yuhan Zhang, Yu Wang, Xinran Wang, Yi Shi*, Youdou Zheng, and Yun Li*, "Low-voltage, High-performance Organic Field-Effect Transistors Based on 2D Crystalline Molecular Semiconductors", Scientific Reports, 7, 7830 (2017).

55. Lei Song, Yu Wang, Qian Gao, Yu Guo, Qijing Wang, Jun Qian, Sai Jiang, Bin Wu, Xinran Wang, Yi Shi*, Youdou Zheng, and Yun Li*, "Speed Up Ferroelectric Organic Transistor Memories by Using Two-dimensional Molecular Crystalline Semiconductors”, ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 18127-18133 (2017).

54. Yujia Zhang, Haiyang Wang, Lei Zhang, Xiaomeng Chen, Yu Guo, Huabin Sun, and Yun Li*, "Transistor Memory Devices Based on Ferroelectric Polymers", Journal of Semiconductors, 38, 111001 (2017).

53. Yujia Zhang, Yu Guo, Lei Song, Jun Qian, Sai Jiang, Qijing Wang, XinranWang,Yi Shi*, Xiaomu Wang*, and Yun Li*, "Directly writing 2D organic semiconducting crystals for high-performance field-effect transistors", Journal of Materials Chemistry C, 5, 11246-11251 (2017). (Featured in Front Cover)

52. Daowei He, Jingsi Qiao, Linglong Zhang, Junya Wang, Tu Lan, Jun Qian, Yun Li, Yi Shi*, Yang Chai, Wei Lan, Luis K. Ono, Yabing Qi, Jian-Bin Xu, Wei Ji*, and Xinran Wang*, "Ultrahigh Intrinsic Mobility and Efficient Charge Injection in Organic Thin-Film Transistors Composed of Epitaxially Grown Monolayer", Science Advances, 3, e1701186 (2017).

51. Yu Wang, Meng Yang, Gang Wang, Xiao-Xu Wei, Jun-Zhuan Wang, Yun Li, Ze-Wen Zou, You-Dou Zheng, and Yi Shi*, "Segregations and desorptions of Ge atoms in nanocomposite Si1-xGex films during high-temperature annealing", Chinese Physics B, 26, 126801 (2017).

50. Meng Yang, Fang-Fang Ren, Long Xiao, Lin Pu, Junzhuan Wang, Yun Li, and Yi Shi*, "Boosting Hot-Electron Extraction Through Deep Groove Perfect Absorber for Si-Based Photodetector", IEEE Photonics Technology Letters, 29, 1884 (2017).

 

 

2016

49. Yuhan Zhang, Jingsi Qiao, Si Gao, Fengrui Hu, Daowei He, Bing Wu, Ziyi Yang, Bingchen Xu, Yun Li, Yi Shi*, Wei Ji*, Peng Wang, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Hangxun Xu, Jian-Bin Xu*, and Xinran Wang*, "Probing Carrier Transport and Structure-property Relationship of Highly Ordered Organic Semiconductors at Two-dimensional Limit", Physical Review Letters, 116, 016602 (2016). (Featured in Physics, Editors' Suggestion)

48. Qijing Wang, Jun Qian, Yun Li*, Yuhan Zhang, Daowei He, Sai Jiang, Yu Wang, Xinran Wang*, Lijia Pan, Junzhuan Wang, Xizhang Wang, Zheng Hu, Haiyan Nan, Zhenhua Ni, Youdou Zheng, and Yi Shi*, "2D Single-Crystalline Molecular Semiconductors with Precise Layer Definition Achieved by Floating-Coffee-Ring-Driven Assembly", Advanced Functional Materials, 26, 3139 (2016). (Featured in Front Cover)

47. Kwang Hsiao Sun, Zhao Liu*, Changjian Liu, Tong Yu, Tao Shang, Chen Huang, Min Zhou, Cheng Liu, Feng Ran, Yun Li, Yi Shi, and Lijia Pan*, "Evaluation of in vitro and in vivo biocompatibility of a myo-inositol hexakisphosphate gelated polyaniline hydrogel in a rat model", Scientific Reports, 6, 23931 (2016).

46. Yu Wang, Takio Kizu, Lei Song, Yujia Zhang, Sai Jiang, Jun Qian, Qijing Wang, Yi Shi*, Youdou Zheng, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi*, and Yun Li*, "High-Performance Non-volatile Field-Effect Transistor Memories Using Amorphous Oxide Semiconductor and Ferroelectric Polymer", Journal of Materials Chemistry C, 4, 7917 (2016). (Featured in Back Cover)

45. Bing Wu, Yinghe Zhao, Haiyan Nan, Ziyi Yang, Yuhan Zhang, Huijuan Zhao, Daowei He, Zonglin Jiang, Xiaolong Liu, Yun Li, Yi Shi*, Zhenhua Ni, Jinlan Wang*, Jian-bin Xu, Xinran Wang*, "Precise, self-limited epitaxy of ultrathin organic semiconductors and heterojunctions tailored by van der Waals interactions", Nano Letters, 16, 3754 (2016).

 

 

2015

44. Huabin Sun, Yao Yin, Qijing Wang, Qian Jun, Yu Wang, Kazuhito Tsukagoshi, Xizhang Wang, Zheng Hu, Lijia Pan, Youdou Zheng, Yi Shi*, and Yun Li*, "Reducing contact resistance in ferroelectric organic transistors by buffering the semiconductor/dielectric interface", Applied Physics Letters, 107, 053304 (2015).

43. Huabin Sun, Qijing Wang, Jun Qian, Yao Yin, Yi Shi, and Yun Li*, "Unidirectional Coating Technology for Organic Field-Effect Transistors: Materials and Methods", Semiconductor Science and Technology, 30, 054001 (2015).

42. Jianyu Wang, Huabin Sun, Yun Sheng, Fan Gao, Yao Yin, Yun Li, Lijia Pan, Youdou Zheng, Yi Shi, and Takashi Sekiguchi, "Spontaneous Ga incorporation in ZnO nanowires epitaxially grown on GaN substrate", Physica Status Solidi - Rapid Research Letters, 9, 466 (2015).

41. Daowei He, Yiming Pan, Haiyan Nan, Shuai Gu, Ziyi Yang, Bing Wu, Xiaoguang Luo, Bingchen Xu, Yuhan Zhang, Yun Li, Zhenhua Ni, Baigeng Wang, Jia Zhu, Yang Chai, Yi Shi, Xinran Wang*, "A van der Waals pn heterojunction with organic/inorganic semiconductors", Applied Physics Letters, 107, 183103 (2015).

40. Yu Wang, Meng Yang, Gang Wang, Xiaoxu Wei, Junzhuan Wang, Yun Li, Zewen Zuo, Youdou Zheng, and Yi Shi*, "Structural Evolution of Ge-rich Si1-xGex Films Deposited by Jet-ICPCVD", AIP Advances, 5, 117127 (2015).

39. Yaqun Wang, Ye Shi, Lijia Pan*, Yu Ding, Yu Zhao, Yun Li, Yi Shi*, and Guihua Yu*, "Dopant-Enabled Supramolecular Approach for Controlled Synthesis of Nanostructured Conductive Polymer Hydrogels", Nano Letters, 15, 7736 (2015).

 

 

2014

38. Yun Li*, Huabin Sun, Yi Shi, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Patterning technology for solution-processed organic crystal field-effect transistors”, Science and Technology of Advanced Materials, 15, 024203 (2014).

37. Yu Wang, Qijing Wang, Lan Chen, Mingxiao Zhang, Huabin Sun, Yi Shi, and Yun Li*, “Influence of lithium fluoride thickness on electrical switching behavior in crosspoint structure using self-assembly molecules”, Japanese Journal of Applied Physics, 53, 030304 (2014).

36. Yang Yang, Chuan Liu*, Si Gao, Yun Li*, Yu Wang, Lan Chen, Yong Xu, Peng Wang, Kazuhito Tsukagoshi, Xinran Wang, and Yi Shi, “Large [6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl hexagonal crystals grown by solvent-vapor annealing”, Materials Chemistry and Physics, 145, 327-333 (2014).

35. Qi Liu, Yi Li, Xingyong Wang, Wei Huang, Jing Ma, Yun Li*, Yi Shi, Xizhang Wang*, and Zheng Hu, “Enhancing charge transport in copper phthalocyanine thin film by elevating pressure of deposition chamber”,  Organic Electronics, 15, 1799-1804 (2014).

34. Yi Li, Shuang Chen, Qi Liu, Yun Li, Yi Shi, Xizhang Wang*, Jing Ma*, and Zheng Hu, “Influence of Deposition Pressure on the Film Morphologies, Structures and Mobilities for Different-Shaped Organic Semiconductors”, the Journal of Physical Chemistry C, 118, 14218-14226 (2014). [link]

33. Yu Wang, Lan Chen, Qijing Wang, Huabin Sun, Xizhang Wang, Zheng Hu, Yi Shi*, and Yun Li*, “Solution-processed organic crystals directly written by a rollerball pen for field-effect transistors”, Organic Electronics, 15, 2234-2239 (2014).

32. Yi Li, Qi Liu, Jing Cai, Yun Li*, Yi Shi, Xizhang Wang*, and Zheng Hu, “Remarkable reduction of threshold voltage of pentacene-based thin film transistors with pentacene/CuPc sandwich configuration”, AIP Advances, 4, 067126 (2014).

31. Qi Liu, Yi Li, Yang Zhang, Huabin Sun, You Song*, Yun Li*, Yi Shi, Xizhang Wang*, Zheng Hu, "Low-voltage organic field-effect transistors based on novel high-κ organometallic lanthanide complex for gate insulating materials", AIP Advances, 4, 087140 (2014).

30. Daowei He, Yuhan Zhang, Qisheng Wu, Rui Xu, Haiyan Nan, Junfang Liu, Jianjun Yao, Yun Li, Yi Shi*, Jinlan Wang*, Lin He, Zhenhua Ni, Feng Miao, Fengqi Song, Hangxun Xu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Jian-Bin Xu, and Xinran Wang*, “Two-dimensional monolayer quasi-freestanding molecular crystals for high-performance organic field-effect transistors”, Nature Communications, 5, 5162 (2014).

29. Huabin Sun, Qijing Wang, Yun Li*, Yen-fu Lin, Yu Wang, Yao Yin, Yong Xu, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi*, Lijia Pan, Xizhang Wang, Zheng Hu, Yi Shi*, "Boost Up Carrier Mobility for Ferroelectric Organic Transistor Memory via Buffering Interfacial Polarization Fluctuation", Scientific Reports, 4, 7227 (2014).

 

 

2013

28. Yun Li*, Chuan Liu, Yu Wang, Yang Yang, Xinran Wang, Yi Shi*, and Kazuhito Tsukagoshi, “Flexible field-effect transistor arrays with patterned solution-processed organic crystals”, AIP Advances, 3, 052123 (2013).

27. Yun Li, Chuan Liu, Michael V. Lee, Yong Xu, Xu Wang, Yi Shi*, and Kazuhito Tsukagoshi*, “In situ purification to eliminate the influence of impurities in solution-processed organic crystals for transistor arrays”, Journal of Materials Chemistry C, 1, 1352-1358 (2013).

26. Chuan Liu*, Yun Li, Michael Lee, Akichika Kumatani, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Self-assembly of semiconductor/insulator interfaces in one-step spin-coating: a versatile approach for organic field-effect transistors”, Physical Chemistry Chemical Physics, 15, 7917-7933 (2013).

25. Chuan Liu*, Yong Xu, Yun Li, William Scheideler, and Takeo Minari, “The critical impact of the gate-dielectric interfaces on the contact resistance of high-performance organic field-effect transistors”, Journal of Physical Chemistry C, 117, 12337 (2013).

24. Akichika Kumatani*, Yun Li, Peter Darmawan, Takeo Minari, and Kazuhito Tsukagoshi*, “On Practical Charge Injection at Metal and Organic Semiconductor Interface”, Scientific Reports, 3, 1026 (2013).

23. Yaorong Su, Weiguang Xie, Yun Li, Yi Shi, Ni Zhao, and Jianbin Xu*, “A low-temperature, solution-processed high-k dielectric for low-voltage, high-performance organic field-effect transistors (OFETs)”, Journal of Physics D: Applied Physics, 46, 095105 (2013). 

22. Yong Xu*, Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Peter Darmawan, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Joule's law for organic transistors exploration: case of contact resistance”, Journal of Applied Physics, 113, 064507 (2013).

 

2012

21. Yun Li, Chuan Liu, Shengfu Tong, Lijia Pan, Lin Pu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, and Yi Shi*, “Metal-diffusion-induced ITO nanoparticles at the organic/ITO interface”, Journal of Physics D: Applied Physics, 45, 165104 (2012).

20. Yun Li, Chuan Liu, Yong Xu, Takeo Minari, Peter Darmawan, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Solution-processed organic crystals for field-effect transistor arrays with smooth semiconductor/dielectric interface on paper substrates”, Organic Electronics, 13, 815-819 (2012).

19. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Large plate-like organic crystals from direct spin-coating for organic field-effect transistor arrays with high uniformity”, Organic Electronics, 13, 264-272 (2012).

18. Yun Li*, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, and Kazuhito Tsukagoshi, “Surface selectively deposited organic single-crystal transistor arrays with high device performance”, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 566, 13-17 (2012).

17. Yun Li, Chuan Liu, Lijia Pan, Lin Pu, Kazuhito Tsukagoshi, and Yi Shi*, “Charge trapping at organic/self-assembly-molecule interfaces studied by electrical switching behavior in crosspoint structure”, Journal of Physics D: Applied Physics, 45, 025304 (2012).

16. Chuan Liu*, Yun Li, Yong Xu, Takeo Minari, Songlin Li, Kazuo Takimiya, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Controlling the crystal formation in solution-process for organic field-effect transistors with high-performance”, Organic Electronics, 13, 2975 (2012).

15. Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Kazuo Takimiya, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Forming semiconductor/dielectric double layers by one-step spin-coating for enhancing the performance of organic field-effect transistors”, Organic Electronics, 13, 1146 (2012).

14. Chuan Liu, Takeo Minari, Yun Li, Akichika Kumatani, Michael Lee, Si Hui Athen Pan, Kazuo Taimiya, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Direct formation of organic semiconducting single crystals by solvent vapor annealing on a polymer base film”, Journal of Materials Chemistry, 22, 8462-8469 (2012).

13. Akichika Kumatani*, Chuan Liu, Yun Li, Peter Darmawan, Kazuo Takimiya, Takeo Minari, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Solution-processed, Self-organized Organic Single Crystal Arrays with Controlled Crystal Orientation”, Scientific Reports, 2, 00393 (2012).

12. Yong Xu*, Peter Darmawan, Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Gerard Ghibaudo, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Tunable contact resistance in double-gate organic field-effect transistors”, Organic Electronics, 13, 1583-1588 (2012).

11. Takeo Minari*, Peter Darmawan, Chuan Liu, Yun Li, Yong Xu, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Highly enhanced charge injection in thienoacene-based organic field-effect transistors with chemically doped contact”, Applied Physics Letters, 100, 093303 (2012). 

10. Peter Darmawan, Takeo Minari, Akichika Kumatani, Yun Li, Chuan Liu, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Reduction of charge injection barrier by 1-nm contact oxide interlayer in organic field-effect transistors”, Applied Physics Letters, 100, 013303 (2012).

9. 施毅, 金智, 傅云义, 于贵, 吴南健, 李昀, “碳基纳米技术”, 中国科学:信息科学,42, 1631 (2012).

 

 

before 2012

8. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, and Kazuhito Tsukagoshi*, “Patterning solution-processed organic single-crystal transistors with high device performance”, AIP Advances, 1, 022149 (2011). 

7. Yun Li, Chuan Liu, Lijiapan, Lin Pu, Henning Sirringhaus, and Yi Shi*, “Electrical switching behavior from all-polymer-based system of semiconductor/ferroelectrics/semiconductor”, Applied Physics Letters, 98, 173306 (2011).

6. Yun Li, Danfeng Qiu, Liqiang Cao, Chenxu Shao, Lijia Pan, Lin Pu, Jianbin Xu, and Yi Shi*, “Electrical switching behavior from ultrathin potential barrier of self-assembly molecules tuned by interfacial charge trapping”, Applied Physics Letters, 96, 133303 (2010). 

5. Lijia Pan, Hao Qiu, Chunmeng Dou, Yun Li, Lin Pu, Jianbin Xu, and Yi Shi*, “Conducting Polymer Nanostructures: Template Synthesis and Applications in Energy Storage”, International Journal of Molecular Science, 11, 2636 (2010).

4. Chuan Liu, Zhihong Liu, Henrik T. Lemke, Hoi Nok Tsao, Ronald C. G. Naber, Yun Li, Kulbinder Banger, Klaus Müllen, Martin M. Nielsen, and Henning Sirringhaus*, “High-Performance Solution-Deposited Ambipolar Organic Transistors Based on Terrylene Diimides”, Chemistry of Materials, 22, 2120 (2010).

3. Yun Li, Yedan Sun, Danfeng Qiu, Jianmin Zhu, Lijia Pan, Lin Pu, and Yi Shi*, “Formation of SnOx nanoparticles at the AIDCN/ITO interface in organic cross-point memory devices”, 9th International Conference on Solid-state and Integrated-circuit Technology, 1-4, 1037-1040 (2008).

2. Yedan Sun, Yun Li, Danfeng Qiu, Liqiang Cao, Lijia Pan, Lin Pu, and Yi Shi*, “Effect of the interfacial nanoparticles on organic cross-point memory”, Journal of Semiconductors, 12, 2398 (2008).

1. Shiyan Song, Lijian Pan, Yun Li, Yi Shi*, Lin Pu, Rong Zhan, and Youdou Zheng, “Self-assembly of polyaniline: mechanism study”, Chinese Journal of Chemical Physics, 21, 187 (2007).

PATENTS & BOOK CHAPTERS

 1. 李昀,徐新,常穹,施毅​
  “一种基于ZNCC算法和神经网络的实时立体匹配方法”​
  申请号:202210595064.5(中国专利)

 2. 李昀,徐新,常穹,施毅​
  “一种基于神经网络的视差图超解像方法”​
  申请号:202210087815.2(中国专利)

 3. 李昀,郝紫千
  “一种具有选择性探测功能的自供电人造光电突触及其制备方法”
  申请号:202111518420.5(中国专利)

 4. 李昀,裴梦皎,钱君,王启晶,施毅
  “基于二维有机功能材料的超低功耗铁电晶体管存储器及其制备方法”

  专利号:ZL 2019 1 0335663.1(中国专利)

 5. 李昀,王启晶,“基于单层分子半导体薄膜提升有机场效应晶体管器件性能的方法”
  专利号:ZL 2018 1 0155377.2 (中国专利)

 6. 李昀,王宇,宋磊,塚越一仁,木津たきお
  “一种高性能非易失性铁电晶体管存储器制备”

  专利号: ZL 2016 1 0309711.6
  (中国专利)

 7. 李昀,姜赛,钱君
  “一种液相制备超薄二维电学功能性薄膜的方法”
  专利号:ZL 2016 1 0826195.4
  (中国专利)

 8. 熊谷明哉,劉川,李昀,三成剛生,塚越一仁
  “有機半導體單結晶形成方法及び有機半導體デバイス”, 
  No. 2013058680. (Japanese Patent)

 9. 塚越一仁,李昀
  “自己形成2層分離による有機半導体薄膜形成方法、有機半導体薄膜、及び有機半導体デバイス”,
  No. 2013254874. (Japanese Patent)

 10. 塚越一仁、李昀、劉川,三成剛生,“有機デバイスのための塗布技術:溶液から自己二層分離法で造る結晶有機トランジスタ”(シーエムシー出版,2012).

 11. 施毅、李昀、姜赛,《半导体科学与技术(第二版)-第22章 有机电子学》(科学出版社,2017)

 12. 李昀、施毅、姜赛等,《集成电路产业全书-10.7 柔性半导体器件》(电子工业出版社,2018)

CONFERENCE 
PRESENTATIONS

 1. Yun Li, "Solution-processed 2D molecular crystals ", 2018 1st National Conference on Organic Field-Effect Transistors, Tianjin, China (invited talk).

 2. Yun Li, "Solution-processed 2D molecular crystals for transistor applications", 2018 18th International Meeting on Information Display, Busan, Korea (invited talk).

 3. Yun Li, "Solution-processed 2D molecular crystals for transistor applications", 2018 13th International Thin-Film Transistor Conference, Guangzhou, China (oral presentation).

 4. Jun Qian, Sai Jiang, and Yun Li, "Unveiling the piezoelectric nature of polar α- phase P(VDF-TrFE) at quasi-two- dimensional limit", 2018 13th International Thin-Film Transistor Conference, Guangzhou, China (oral presentation).

 5. Lei Song and Yun Li, "Speed up Ferroelectric Organic Transistor Memories by Using Two-Dimensional Molecular Crystalline Semiconductors", 2018 13th International Thin-Film Transistor Conference, Guangzhou, China (poster).

 6. Yujia Zhang and Yun Li, "Directly writing 2D organic semiconducting crystals for high- performance field-effect transistors",  2018 13th International Thin-Film Transistor Conference, Guangzhou, China (poster).

 7. Lei Song, Yu Wang, Yun Li, and Yi Shi, "Speed up Ferroelectric Organic Transistor Memories by Using Two-Dimensional Molecular Crystalline Semiconductors", 2017 第二十一届全国半导体物理学术会议, 南京 (最佳展报).

 8. Yun Li, Huabin Sun, Yi Shi, and Youdou Zheng, "Charge transport and injection in Fe-OFETs", 2016 International Symposium of Functional Materials, OIST, Naha, Okinawa, Japan (poster).

 9. Yun Li, "Floating the coffee-ring effect for 2D molecular single crystals", 2016 the 11th Sino-US Symposium on Nanoscale Science and Technology, Nanjing, China (poster).

 10. Yun Li, "Two-dimensional molecular single-crystalline semiconductors achieved by floating coffee ring-driven assembly", 2016 International Conference on the Physics of Semiconductors, Beijing, China (poster).

 11. Yun Li, Yu Wang, Kazuhito Tsukagoshi, and Yi Shi, “Patterning Technology for Organic Crystal Field-effect Transistors”, 2014 KJF International Conference on Organic Materials for Electronics and Photonics, Tsukuba, Japan (oral presentation). 

 12. 李昀, 王宇, 杨杨, 刘川, 王欣然, 施毅, "基于图形化溶液相制备有机晶体的柔性场效应晶体管阵列",2013 全国半导体物理学术会议, 威海 (口头报告). 

 13. 王宇, 李昀, 杨杨, 刘川, 王欣然, 施毅, "利用溶剂气相退火方法生长大尺寸PCBM晶体",2013 全国半导体物理学术会议, 威海 (最佳展报). 

 14. Yun Li, Yu Wang, and Yi Shi, “Patterning solution-processed organic crystals from direct spin-coating for FET arrays”, 2012 UK-China Workshop on the Chemistry and Physics of Functional Materials, Buckinghamshire, UK (poster). 

 15. Yun Li, Yi Shi, and Kazuhito Tsukagoshi, “Patterning organic crystals from a direct-spin coating”, 2012 OIST International Symposium on Organic Electronics, Okinawa, Japan (poster). 

 16. Yun Li, Yi Shi, and Kazuhito Tsukagoshi, “Patterned organic crystals from a direct spin-coating process for FET arrays”, 2012 MRS Fall Meeting, Boston, US (oral presentation). 

 17. Yun Li, Chuan Liu, and Kazuhito Tsukagoshi, “Plate-like organic crystals from direct spin-coating process”, 2012 International Symposium of Organic Electronics, Tokyo, Japan (poster). 

 18. Yun Li, Chuan Liu, Yong Xu, Peter Darmawan, Takeo Minari, and Kazuhito Tsukagoshi, “Plate-like organic crystals from direct spin-coating process”, 2012 MANA Symposium, PS-7, Tsukuba, Japan (poster). 

 19. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, and Kazuhito Tsukagoshi, “Patterning solution-processed organic single-crystal transistors with high device performance”, 2011 KJF International Conference on Organic Materials for Electronics and Photonics, Gyeongju, Korea (oral presentation). 

 20. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, and Kazuhito Tsukagoshi, “Device configuration for high mobility in solution-processed organic single-crystal field-effect transistors”, 2011 MANA Symposium, PS-27, Tsukuba, Japan (poster). 

 21. Yun Li, Yi Shi, Yedan Sun, Danfeng, Qiu, Jianmin Zhu, Lijia Pan, Lin Pu, and Henning Sirringhaus, “Single-layered organic cross-point bistable devices: the formation and the effect of the interfacial SnOx nanoparticles”, 2008 MRS International Materials Research Conference, D8.10, Chengdu, China (poster).

 22. Yun Li, Yedan Sun, Danfeng Qiu, Liqiang Cao, Lin Pu, and Yi Shi, “The effects of aluminum clusters on eletrical bistability in an organic cross-point memory device”, 2007 16th Chinese Conference on Semiconductor Physics, Gansu, China (invited talk).

bottom of page